[아침시]응우엔 꽝 훙 (Nguyen Quang Hung)시인의 “변천하는 지구”
[아침시]응우엔 꽝 훙 (Nguyen Quang Hung)시인의 “변천하는 지구”
  • 현달환 기자
  • 승인 2023.01.23 16:16
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

응우엔 꽝 훙 (Nguyen Quang Hung)시인
응우엔 꽝 훙 (Nguyen Quang Hung)시인

응우엔 꽝 훙(Nguyen Quang Hung) 시인은 1980년생으로 하노이 하동(Ha Dong) 출신이다. 베트남 문인협회 회원이자 하노이 문인협회 회원이며 베트남 언론인협회 회원이다. 현재, 토이 나이 신문사(Thoi Nay Newspaper - a publication of Nhan Dan Newspaper)에서 일하고 있다.

많은 문학상을 받았으며 15권의 시집, 산문집, 평론집 등이 있다.

변천하는 지구

포탄과 총탄의 시간을 생각 말고
무쇠와 강철처럼 강하게 훈련하게 해줘요
배고픈 시절을 생각 말고
남은 밥에 감사하게 해줘요

바로 지금!
수백만 명이 전염병에 걸렸다는 통계
죽은 사람들의 슬픈 소식
그래서 육체의 건강이 중요하다는 생각이 드나요?

새로운 전염병 지역이 발생할 것이다
친절과 훈육에 대해 좀 더 진지하게 생각해보시겠어요?
두려워서 떨리나요?
당신이 추가하고 방조하고 있다는 것을 어렴풋이 알 때?

두려워서 떨리나요
산이 헐벗게 되고, 강이 말라가고, 바다가 황폐해질 때
도시의 매연과 프로그래밍이 된 생활
숨을 곳이 없어요!

세계적인 전염병이 퍼지는데, 가장 안전한 곳은 어디인가요!
우리가 있는 이곳에서 우리는 그것과 함께 살 수 있어요!
비극적인 생각은 하지 마세요!
그렇지 않으면 넘어질 위험이 있어요
지구에서 돌아다니는 동안

인류가 고통에 직면한 여러 세기
이 세기에 더 많은 고통이 있을 거지만
정원사들은 여전히 식물에 물을 주고 잔디를 깎아야 해요

한 평생 바이러스와 마주하고 있어요
저들의 얼굴에 그것이 있을 때
제외하고 분리하려고
나 자신을 새롭게 하려고
인간성을 회복하려고

나는 진지하게 가시밭길을 다시 걸어요
나는 그 위를 걸어야만 해요

11/28-2021
번역: 강병철(Kang Byeong-Cheol)

Transitional Sphere
(Author: Nguyen Quang Hung)
(Translated into English by Vo Nhu Mai)

Don’t think about the time of bombs and bullets
Let me train to be as strong as steel and iron
Don’t think about the time of hunger
Let me appreciate grains of leftover rice

It is now!
Statistics of millions infected in the epidemic
Sad news of those who died
Does that make you value physical health?

There would be new epidemic area broken out
Would you be more serious about kindness and discipline?
Would you happen to shiver
When vaguely know you are adding and abetting to?

Would you happen to shiver
When mountains bare, river dried, ocean trashed
City smoke and a life of programming
There is nowhere to hide!

Where is the safest place in the global epidemic!
Where we are we could live with it!
Don’t think about tragic!
Or you would be in danger of falling
While rolling on the planet sphere

Centuries when mankind faces misery
This century there would be more trouble
Gardeners still have to water the plants and mow the lawn

My whole life I face the virus
When it is in those faces
To separate exclusions
To renew myself
To repair humanity

I seriously relapse the thorny earth
I would have to walk on it

11/28-2021

Khối cầu dịch
(Tác giả: Nguyễn Quang Hưng)

Đừng mơ nữa thuở mưa bom bão đạn
Để anh được luyện thành gang thép
Đừng thèm sống thử thời đói ăn
Để anh biết tôn kính hạt cơm vụn

Chính là lúc này đấy!
Nghe thống kê trăm triệu người mắc dịch
Đọc tin buồn triệu người chết dịch
Anh có quý hóa hơn sức vóc?

Biết lại nổ vùng dịch mới
Anh có tiếc hơn sự tử tế và nghiêm ngắn?
Có chợt lạnh người
Mơ hồ hóa ra mình tiếp tay?

Anh có rùng mình xung quanh
Núi trọc sông khô biển rác
Thành phố khói sự sống lập trình
Nhận ra không có góc nào trốn!

Ở đâu an toàn trong lò dịch toàn cầu!
Ở đâu cũng có thể chung đường với nó!
Đừng mơ hão đời màu bi kịch!
Lúc nào anh cũng nguy cơ trượt ngã vào cơn khốn khó
Bởi luôn trên mặt cầu tròn

Những thế kỷ nhân loại đã đầy rẫy khốn khó
Thế kỷ này còn đâm chồi khốn khó
Người làm vườn vẫn phải tưới cây và rẫy cỏ

Cả đời anh có thể vẫn đối diện con virus
Khi nó nấp sau những mặt người
Để phân tách loại trừ
Như tự làm lại mình
Như sửa chữa nhân loại

Sững sờ nhận ra trái đất cầu gai
Anh phải đi tiếp trên chính nó

28-11-2021

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?

관련기사